Làm việc với các trang Web

Lưu nội dung trang Web

Để lưu một trang web lên máy tính cục bộ của bạn, thực hiện các bước sau:

 1. Truy cập đến trang web cần lưu nội dung.
 2. Chọn File/Save As (nếu có hiện menu lệnh) hoặc nhấn nút Page ( ) và chọn Save as …, xuất hiện hộp thoại Save Webpage
 3. Chọn nơi chứa tập tin và đặt tên tập tin (file name)
 4. Chọn kiểu lưu tập tin trong hộp liệt kê thả Save as type
 • Nếu muốn lưu tất cả các files cần thiết để hiển thị trang này bao gồm đồ họa, khung, …., chọn Webpage, Complete
 • Muốn lưu tất cả các thông tin cần thiết để hiển thị trang này trong một file đơn, chọn Webpage, single file
 • Nếu chỉ muốn lưu trang HTML hiện tại, nhấn Webpage, HTML only
 • Nếu chỉ muốn lưu văn bản từ trang hiện tại, chọn Text File
 • Nhấn Save để lưu.

Chú ý: Để tạo một shortcut trên màn hình nền (desktop) tới một trang hiện hành, R_Click rồi chọn Creat Shortcut

Lưu các địa chỉ thường dùng

Khi truy cập các trang Web, nếu muốn lưu lại địa chỉ các trang này để có thể sử dụng cho các lần truy cập sau mà không cần nhớ. Bạn thực hiện:

 1. Chọn trang muốn lưu
 2. Chọn menu Favorites/Add to Favorites hoặc nhấn vào nút công cụ và chọn Add to Favorites…
 3. Nhập tên cho địa chỉ muốn lưu và chọn nơi lưu.
 4. Nhấn OK để lưu lại địa chỉ.

Lưu hình ảnh từ một trang Web

 1. Trong Internet Explorer, R_Click lên hình ảnh muốn lưu
 2. Chọn Save Picture as, hộp thoại Save Picture xuất hiện
 3. Chọn thư mục và đặt tên muốn lưu và nhấn Save

Tải tập tin từ Internet

Bởi vì một số files có thể chứa đựng viruses hoặc làm hại máy tính, do đó nên cẩn thận khi tải về các files từ Internet. Do đó, tốt nhất là nên lưu các files hoặc chương trình tới đĩa và kiểm tra virus tập tin này với một chương trình diệt virus nào đó trước khi chạy nó hơn là chạy các tập tin trực tiếp trên Web.

Muốn tải về một tập tin, nhấn vào liên kết với tập tin đó, xuất hiện hộp thoại

 • Open: mở tập tin bằng chương trình ứng dụng phù hợp.
 • Save: tải tập tin về máy cục bộ.
 • Cancel: bỏ qua việc tải tập tin.

Ghi chú: để tăng tính an toàn, hộp kiểm tra Always ask before opening this type of file nên luôn được chọn.

Xem trang web trước khi in

Chức năng này cho xem trước trang web trước khi in. Cách thực hiện như sau:

 1. Chọn menu File\Print Preview hoặc nhấn Print trên thanh điều khiển và chọn Print Preview, xuất hiện cửa sổ Print Preview
 2. Trong cửa sổ Print Preview: Định dạng trang in: nhấn nút Page Setup để thiết lập trang in với những tuỳ chọn khác như tiêu đề đầu trang, tiêu đề cuối trang,…

In trang Web

Chọn File/ Print hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + P, hoặc nhấn Print trên thanh điều khiển và chọn Print, xuất hiện hộp hội thoại:

Chọn các tùy chọn trước khi in:

 • Select Printer: chọn máy in, nếu máy có nối kết nhiều máy in
 • Print Range: chọn vùng in
 • All: in tất cả các trang
 • Select: in vùng đã chọn trong trang web
 • Curent: in trang hiện hành
 • Page: chỉ ra số trang cần in
 • Numbers of copies: Số bản in trong mỗi lần in
 • Chọn OK để thực hiện In